. تیزر و آگهی

پیشرفت روزافزون شرکت های تبلیغاتی تحولات نوینی را در عرصه تجارت ایجاد کرده است. دنیاي پیش رو، دنیایی است که در آن مرزهاي زمان و مکان متحول می شود و هر کس می تواند به کمک ابزارهاي نوین و فن آوري ارتباطات، نیازها و خواسته هاي خود را در هر شرایطی برآورده سازد. امروزه تلویزیون علاوه بر کارکردهاي اولیه، براي نیل به اهداف جالب و جدیدي به کار گرفته می شوند. یکی از اهداف آگهی های تبلیغاتی فروش کالاست و نمیتوان منکر آن شد، تبلیغی که به مشابه ویترین یک فروشگاه بزرگ و زنجیره اي عمل می کند و شما می توانید در حالی که در منزل و روي مبل راحتی خود استراحت می کنید از این فروشگاه تلویزیونی دیدن کرده و در همان حال از آن خرید کنید، بدون اینکه لازم باشد از منزل خارج شوید! این روش خرید کالا سال هاي زیادي است که در کشورهاي مختلف دنیا رواج پیدا کرده و مورد استفاده قرار می گیرد…