. مراسم های تلویزیونی

ساخت و برگزاری مراسم های تلویزیونی مستلزم امکانات و تجهیزاتی است که بدون آن ها از کیفیت مراسم کاسته می شود، مراسمات تلویزیونی در اعیاد و مناسبت های مختلف دارای ویژگی ها و المان های خاصی است که در مقایسه با سایر برنامه های تلویزیونی تفاوت هایی دارد. در طی سال های اخیر، رویدادهای فرهنگی متنوعی از جمله جشن های ملی، جشن های مذهبی، مراسم سال نو و جشنواره های هنری در تلویزیون پخش می شوند. هنگامی که صفحه تلویزیون مراسم جشنی را در یک برنامه رسمی نشان می دهد، خواه و ناخواه، بر فراهم آوری شادی در شهرهای دور و نزدیک اثر می گذارد و یکسانی و یکنواختی را به ویژه در فرهنگ غیر مادی گسترش می دهد. برگزاری مراسم و جشن ها در نقاط مختلف کشور بر اساس آئین و رسومات هر شهر متفاوت بوده و در یک جشن تلویزیونی که در سراسر کشور دیده خواهد شد باید فرهنگ تمامی مردم را در نظر گرفت…